drag the shapes & find balance
Видео продукција

Bundes Bank: Видео презентација на завршен проект

Осмисливме концепт, организиравме и координиравме паралелна продукција во 6 земји во Ковид услови за нашиот најнов проект за Светска Банка. Крајниот резултат е видео материјал кој ги презентира резултатите и главните заклучоци од „Програмата за јакнење на капацитетите на централните банки на земјите од Западен Балкан заради нивна интеграција во Европскиот систем на централни банки“ спроведена во Албанија, Босна и Херцеговина, Република Српска, Косово, Македонија и Србија.

Изработката на видеото опфати:

  • Осмислување на концепт за видео
  • Осмислување на интервјуа на претставници на банки
  • Развој на сценарио
  • Развој на story board
  • Видео продукција и постпродукција
  • Аудио продукција и постпродукцијa