drag the shapes & find balance
Видео продукција

Проект на Bundes Bank

Видео материјал кој ги презентира резултатите и главните заклучоци од “Програмата за јакнење на капацитетите на централните банки на земјите од Западен Балкан заради нивна интеграција во Европскиот систем на централни банки“ спроведена во Албанија, Босна и Херцеговина, Република Српска, Косово, Македонија и Србија.

Видеото беше изработено за време на COVID пандемијата и интензивни забрани за патување, преку координација на локални и интернационални тимови водени од нашиот локален продукциски тим.  

Изработката на видеото опфати:

  • Осмислување на концепт за видео
  • Осмислување на интервјуа на претставници на банки
  • Развој на сценарио
  • Развој на story board
  • Видео продукција и постпродукција
  • Аудио продукција и постпродукцијa